King Bolete (Boletus edulis)
No.1 No.2 No.3
No.4 No.5